Privacy

Om uw deelname aan de cursus/workshop te kunnen registeren en factureren, heeft u aan  Marjan Schreurs, Praktijk voor Psychotherapie - Schematherapie-opleidingen  (persoons)gegevens verstrekt en worden gedurende de cursus gegevens, zoals presentie en opdrachten, verzameld. Deze gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard door genoemde praktijk en zijn uitsluitend in te zien door de praktijkeigenaar.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming wordt gegeven door de cursist. U heeft het recht inzage te krijgen in uw gegevens en deze te laten rectificeren dan wel te laten wissen. Uw gegevens worden dan binnen een maand gecorrigeerd of vernietigd. U kunt hiertoe contact opnemen via het formulier of via marjanschreurs@gmail.com 

 

Auteursrecht

Voor alle draaiboeken, presentaties en overige leermiddelen zijn alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiee╠łn, opnamen, of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marjan Schreurs, Praktijk voor Psychotherapie - Schematherapieopleidingen